วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมชมรมผู้สูงอายุตำบลรังกาใหญ่ เพื่อพบปะและให้กำลังใจผู้สูงอายุ โดยมี นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ให้การต้อนรับและพบปะชมรมผู้สูงอายุ
จากนั้น คณะผู้บริหาร อบจ.นม. เดินทางไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม เพื่อเยี่ยมชม
         ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน เพื่อพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมเยี่ยมชม และพบปะในครั้งนี้
จากนั้น คณะผู้บริหาร อบจ.นม. เดินทางไปยังวัดสัมฤทธิ์ตะวันออก ต.สัมฤทธิ์ ได้ประชุมหารือ กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) บ้านสำเร็จ พร้อมทั้งให้กำลังใจและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และมีการมอบหมายให้ผู้นำในพื้นที่สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินการหาแนวทางแก้ไข