วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง ,นางสุพรรณา ธนูชาญ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.นม.อ.ห้วยแถลง เป็นตัวแทน #นายกหน่อย ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ สูงอายุ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยมอบให้นาย มงคล พวงสันเทียะ ณ.บ้านเลขที่ 105 ม.1 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โดยมีนายพิบูลย์ แสงสุระ นายกฯ อบต.หินดาด และข้าราชการ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต.หินดาด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบในครั้งนี้
        ในการปรับสภาพบ้านพักอาศัย จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น