วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายปกครอง อบจ.นครราชสีมา เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งลงตรวจพื้นที่ก่อสร้างที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยในส่วนของ อบจ.นครราชสีมา ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกอบจ.นม. มอบหมายให้ นายวสวรรธน์ พวงพรศรี เลขานุการนายกอบจ.นม. ลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัด เพื่อร่วมวางแผน ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรับมือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการ โดยผู้ว่าฯได้เน้นย้ำผู้ประกอบการ และเจ้าหนัาที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้วางมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้น
       สำหรับสถานการร์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายไปกว่า 20 อำเภอ เฉพาะวันที่ 6 ก.ค. 64 วันเดียว มีผู้ป่วยรายใหม่ถึง 69 ราย มียอดสะสม 1,555 ราย จึงจำเป็นต้องวางแผนอย่างรัดกุม ทันต่อเหตุการณ์ และทุกภาคส่วนทำงานอย่างสอดคล้องและประสานไปด้วยกัน เพื่อสร้างความมั่นใจใหักับพี่น้องประชาชน