วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น ณ. อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดในการมอบเงินให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกที่ 3 โดยมี นางพีระดา บูรณะบัญญัติ ส.อบจ.นม.อ.โนนแดง พร้อมด้วย นายสมจิตร ทิศนอก รองนายก อบต.ดอนยาวใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 662 ครัวเรือน แยกเป็น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 639 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1,000 บาท และด้านกรณีผู้ประสบภาวะเดือดร้อนสูงสุด จำนวน 23 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 3,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา