บก.01 บ้านพักครู รร (1)10081
บก.01 บ้านพักครู รร (2)10081