วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครรราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฏร ครั้งที่ 15/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom) เพื่อสรุปภาพรวมงบประมาณปี 2564 ได้รับการจัดสรรจำนวน 2,698.7487 ล้านบาท และปี 2565 ได้รับการจัดสรร จำนวน 2,668.7627 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 29.9860 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.11 พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกฯ, นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, นางสุเนตร ศิลปะชัยเดช นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่, นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง, นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศบาลเมืองเมืองปัก, นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว และข้าราชการหัวหน้าส่วนต่างๆ ร่วมประชุมครั้งนี้