วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายวสวรรธน์ พวงพรศรี เลขานุการ นายกฯพร้อมด้วย นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ ที่ปรึกษารองนายกฯ(ด้านการศึกษา) นางนงนุช กาหลง หน.หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.นม.และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา และโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อ.คง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อำเภอคง นายโฆษิตย์ สว่างไธสง ผอ. รร.ปรางค์ทองวิทยา และ นางบุษกร ตะวัน ผอ.รร.หนองบัวพิทยาคม พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ
         สำหรับการออกตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจและรับฟังแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน ความพร้อมสถานศึกษา และปัญหาอุปสรรคการทำงาน สิ่งที่ต้องการให้อบจ.นครราชสีมา สนับสนุนเพิ่มเติม ตลอดจน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเทอมหลังสถานการณ์ covid คลี่คลาย
         หลังจากนั้น นายวสวรรธน์ พวงพรศรี เลขานุการ นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม รพ.สนาม ของอำเภอคง ณ วัดตะคร้อ โดยมีนายไพศาล เกียรติชัยพัฒน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง อ.ณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิริ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย นายอนัน โกนสันเทียะ สาธารณสุขอำเภอคง นายแพทย์อิสระ เอกสินชล ผอ.รพ.คง ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งผู้ป่วย การสนับสนุนเวชภัณฑ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อบจ.สามารถให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้กับทีมแพทย์และบุคลากรด่านหน้าได้