วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.นม.) ครั้งที่ 7/2564 เรื่องการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ให้ได้ปรับวิทยฐานะ การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู อบจ. การย้ายข้าราชการ อบจ. การย้ายข้าราชการครู อบจ. การให้ข้าราชการ อบจ.โอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมารับราชการในสังกัด อบจ.นครราชสีมา และ การรับโอนข้าราชการครู อบจ. และพนักงานครูเทศบาลมาสังกัด อบจ.นครราชสีมา โดยมี นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ปธ.สภา อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม