วันที่ 23 ก.ค. 64 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ. ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนในเขตพื้นที่อำเภอโนนไทย ซึ่งอบจ.นครราชสีมา เป็นหน่วยงานดำเนินการ ร่วมกับ สจ.สุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ. เขตอำเภอโนนไทย นายธรรมรักษ์ รัตนวิโรจน์ นายช่างโยธาอาวุโส นางณภัทร นิลกำแหง หัวหน้าศูนย์ประสานงานฯอำเภอโนนไทย และนายช่างประจำโซน โดยในวันนี้ ได้ดำเนินการสำรวจ ทั้งในส่วนของถนน สะพานและไฟฟ้าส่องสว่าง ประกอบด้วย
1.ถนสายบ้านสำโรง – บ้านหนองแวง ระยะทาง 8.645 กม. พร้อมตรวจสอบ เสาไฟฟ้าโซล่าล่าเซลล์ จำนวน 8 ต้น
2.ถนนสายโคกสวาย – บ้านหนองหอย ระยะทาง 3.500 กมซ พร้อมตรวจสอบ เสาไฟฟ้าโซล่าล่าเซลล์ จำนวน 8 ต้น
3.ถนนสายบ้านมะค่า – บ้านโตนด ระยะทาง 10.485 กม.
        การสำรวจครั้งนี้ หากพบว่ามีการชำรุด หรือเสียหาย และยังอยู่ในระยะเวลาการค้ำประกันสัญญา ทางอบจ.นครราชสีมา จะได้เร่งประสานแจ้งผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี แต่หากพ้นระยะเวลาในการค้ำประกันสัญญาแล้ว อบจ.จะได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมและปรับปรุงต่อไป ซึ่งการออกสำรวจถนนหรือโครงสร้างพื้นฐานนี้ นายกหน่อยได้มอบหมายให้นายช่าง ที่ดูแลแต่ละอำเภอ ได้ออกสำรวจและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ร้บจ้างได้ดำเนินการแก้ไข หากมีการชำรุดเสียหาย ก่อนที่จะหมดสัญญาค้ำประกัน ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการได้อีกทางหนึ่ง