วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 กับกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System) โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา, นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญาคามินทร์ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าประชุมในครั้งนี้