วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.จังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานกรรมการตัดสินผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการ “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” พร้อมด้วย นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ ที่ปรึกษา นายก อบจ.นครราชสีมา , นายเมตต์ เมตต์การุณ์จิต คณะที่ปรึกษา, นายนิกร โสมกลาง คณะที่ปรึกษา, นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นครราชสีมา และนายฤทธิชัย เกลี้ยงกลางดอน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมประชุมและพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการ “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน”
          โดยโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาให้มีความสนใจ ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม เกษตรกรรม และชุมชน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ จำนวน 44 ชิ้นงาน และจะมีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นี้ ผ่านช่องทาง เพจ อบจ.นครราชสีมา