นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน อบจ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยตนได้กำชับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจความเดือดร้อนและได้มอบเวชภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไปแล้วบางส่วน แต่เนื่องจากการระบาดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โค กระบือ ของเกษตรกรล้มตาย กอปรกับ อบจ.ได้รับการประสานจากปศุสัตว์จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ฯ เพื่อบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกร อบจ.จึงได้พิจารณาและอนุมัติงบประมาณจำนวน 2,600,000 บาท เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อควบคุมป้องกันโรคลัมปีสกิน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน , ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค และ แร่ธาตุบำรุงร่างกายสัตว์
          “อบจ. มีความมุ่งหวังที่จะลดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรเจ้าของสัตว์ ลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อของพาหะนำโรคลัมปีสกิน เราต้องการให้เกษตรกรมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงให้ไม่เกิดการเจ็บป่วยล้มตาย และหวังว่าการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการฟาร์มที่ดีของเกษตรกรด้วยเช่นกัน”
           นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า หลังจากที่ จ.นครราชสีมา ได้เกิดการระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเพราะโรคนี้ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ ทำให้เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันควบคุมโรค และที่แพร่ระบาดเร็วเพราะมี สัตว์จำพวกแมลงดูดเลือด อาทิ เหลือบ ยุง ลิ้น แมลงวันเป็นพาหะนำโรค เบื้องต้น ปศุสัตว์ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่มาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณและจำนวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.นครราชสีมา ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ อบจ. เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์เพื่อควบคุมป้องกันโรคลัมปีสกินในครั้งนี้ โดยปศุสัตว์จะได้นำเวชภัณฑ์เหล่านี้ไปมอบต่อให้กับเกษตรกรต่อไป