วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบแอลกอฮอล์เจลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พักคอยส่งต่อ (CI) และศูนย์กักกัน (LQ) โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาฯ, นางสาวรัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เขต 5 อ.เมืองฯ, นายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต.หนองบัวศาลา, นายนิกร ศิริอุดม ปลัด อบต.หนองบัวศาลา และนางสาวอาภรณ์ หวังเจริญ ประธาน อสม. ร่วมลงพื้นที่ฯ
         จากนั้น คณะผู้บริหาร อบจ.นม. เดินทางไปยังศูนย์ มทร.อีสาน ต.หนองระเวียง เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบแอลกอฮอล์เจลกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พักคอยส่งต่อ (SQ) โดยมี นายอนุชา ศิริโภคานนท์ นายก อบต.หนองระเวียง, นายอังกูล ศิริโภคานนท์ กำนัน ต.หนองระเวียง, นายอัครวิจักษณ์ กลิ่นศรีสุข ผอ.รพ.สต.ตำบลโตนด และนายมานพ ผสม ผอ.รพ.สต.ตำบลหนองพะลาน ร่วมลงพื้นที่ฯ
         จากนั้น คณะผู้บริหาร อบจ.นม. ลงพื้นที่ ณ รพ.สต.บ้านพระ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแอลกอฮอล์เจลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พักคอยส่งต่อ (SQ) และศูนย์กักกันผู้เดินทาง (AQ) โดยมี นายสมาน กรองมะเริง นายก อบต.มะเริง, นายอัครกฤษ กรองมะเริง กำนัน ต.มะเริง และนายเขมจิรา พานิชนอก ผอ.รพ.สต.บ้านพระ ร่วมลงพื้นที่ฯ
         จากนั้น คณะผู้บริหาร อบจ.นม. ลงพื้นที่ ณ รร.บ้านโคกไผ่ขนาย เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแอลกอฮอล์เจลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พักคอยส่งต่อ (CI) และศูนย์กักกัน (SQ) โดยมี นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ.เขต 7 อ.เมือง, นายวัชรพล จอนเกาะ นายก อบต.บ้านเกาะ และนายเจน วรรณบวร รองนายก อบต.บ้านเกาะ ร่วมลงพื้นที่ฯ