วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พักคอย (CI) พร้อมมอบสิ่งของและแอลกอฮอล์เจล ดังนี้
จุดที่ 1 ณ อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ คณะผู้บริหาร อบจ.นม. ได้มอบถุงน้ำใจ อบจ.นครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด – 19 โดยมี นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ ส.อบจ.อ.บัวใหญ่, นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายก อบต.กุดจอก และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ฯ
จุดที่ 2 ณ อบต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ คณะผู้บริหาร อบจ.นม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้และให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและแอลกอฮอล์เจลให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พักคอยส่งต่อ (CI) โดยมี นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง ปลัด อบต.ขุนทอง และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ฯ
จุดที่ 3 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง คณะผู้บริหาร อบจ.นม. ได้มอบถุงน้ำใจ อบจ.นครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมี นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอแก้งสนามนาง เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายสมชาย ภิญโญ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้านการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร, นางพัชราวรรณ นรากิจพงศ์ ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง, นายยงยุทธ คำประพันธ์ นายกเทศมนตรี ตำบลบึงสำโรง และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ฯ จากนั้นได้เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและแอลกอฮอล์เจลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พักคอยส่งต่อ (CI)
จุดที่ 4 ณ ศูนย์อ้อมกอดชาวโนนไทย อ.โนนไทย คณะผู้บริหาร อบจ.นม. ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของแอลกอฮอล์เจลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พักคอยส่งต่อ (CI) จากนั้นได้ตรวจดูถนนเส้นทางโคกสวาย ถึง หนองหอย บ.สระตอง พร้อมได้สักการะพระพุทธสีหปฏิมากร อายุกว่า 700 ปี วัดโคก ตำบลสายออ โดยมี นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.โนนไทย, ดร.ฐนเดช จุฑาจินดากูล นายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย, นายประสิทธิ์ ปิ่นชู นายก อบต.โนนไทย และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ฯ
จุดที่ 5 ณ วัดโนนพัฒนา อ.โนนไทย คณะผู้บริหาร อบจ.นม. ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของแอลกอฮอล์เจลกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พักคอยส่งต่อ (CI) โดยมีกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ร่วมลงพื้นที่ฯ