วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางภัทริกา มากเมือง ส.อบจ.นม อำเภอขามทะเลสอ ศูนย์ประสานงาน อบจ.นม อำเภอขามทะเลสอ และนายช่างโยธาประจำอำเภอ เพื่อตรวจติดตามผลโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 จำนวน 6 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้แก่ 1. ถนนสายขามทะเลสอ-บ้านโนน
2. ถนนสายบ้านบึงอ้อ-บ้านโตนด
3. ถนนสายบ้านโตนด-บ้านโนนตาล
4. ถนนสายบ้านหนองกระโดน-บ้านหนองม่วง
        จากนั้นได้เดินทางไปเขตพื้นที่อำเภอเมือง พร้อมด้วยนายตรีนพ ชื่นชม หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล  นายศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ง นายช่างโยธาชำนาญงาน นส.นภัชภร ทรัพย์สุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เพื่อตรวจติดตามผลโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 จำนวน 18 โครงการ งบประมาณกว่า 52,264,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะช่วยให้ขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัย
ซึ่งการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวฯ จะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะช่วยให้ขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัย