วันที่ 19 ส.ค. 2564 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ สจ.อำเภอหนองบุญมาก, นายชาติชาย ชูจิตต์ นายช่างโยธาอาวุโส สำนักช่าง อบจ.นม. ,นางสาวภาวิดา ทวีโรจน์ดำรง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ และนางสาวนันทิดา ปิ่นกำลัง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์ประสานงานฯ ประจำอำเภอหนองบุญมาก ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณกว่า 5,100,000 บาท เป็นโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
จากนั้นได้ลงพื้นที่ อ.โชคชัย ตรวจติดตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 จำนวนอีก 5 โครงการ งบประมาณกว่า 16,284,400 บาท ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะช่วยให้ขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัย