11608-บก01ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซาด หมู่ที่ 6