“อบจ.โคราช” โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ 32 อำเภอ ติดตามประเมินผลและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม หรือบริการขั้นพื้นฐานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครราชสีมา ภายใต้การสนับสนุนและร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด
        โดยในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบให้ นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ และสมาชิกสภา อบจ. ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.พระทองคำ อ.โนนไทย และ อ.บัวใหญ่ เพื่อติดตามประเมินผลและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายฯ จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย และจะดำเนินการครบทั้ง 32 อำเภอ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างวันที่ 24 ส.ค. – 10 ก.ย. 64 นี้