วันที่ 25 สิงหาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2564 โดยทีมที่ 1 ลงพื้นที่ อ.ขามสะแกแสง จำนวน 6 ราย นำโดย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา, นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอขามสะแกแสง, นายชวาล พัฒนกำชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง, ท้องถิ่นอำเภอ, หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ อบจ., หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ. ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ เพื่อติดตามประเมินผลและเยี่ยมคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม หรือบริการขั้นพื้นฐานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครราชสีมา
        และในวันเดียวกันนี้ ที่ อ.ชุมพวง นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ. พร้อมด้วย นางนารดา อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.ชุมพวง, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.อ.ชุมพวง ร่วมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ อ.ชุมพวง เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ จำนวน 8 ราย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ