วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.,นาย วุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ., ผู้อำนวยการสำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ หัวหน้าส่วนงานสังกัดสำนักศึกษาฯ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา 58 แห่ง การประชุมดังกล่าวเน้นที่การชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน ครู และผู้ปกครองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามมาตรการลดภาระทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล
         นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ในฐานะนายก อบจ. ตนมีความเป็นห่วงมากในเรื่องการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ที่ผ่านมาได้หารือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อบจ. ส่วนงานสำนักการศึกษาฯ เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษา เพราะมีความเป็นห่วงครู นักเรียนในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่สำคัญคือสัญญาอินเตอร์เน็ตที่ต้องเร็วและแรงพอ ตรงนี้ต้องฝากให้ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยดูแลทั้งเรื่องการจัดหาซิมอินเทอร์เน็ตไม่จำเป็นว่าต้องผูกติดกับค่ายใด ขอเพียงเด็กสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ดี ไม่เป็นอุปสรรคระหว่างเรียน รวมถึง เรื่องการเยียวยาจากภาครัฐรายละ 2,000 บาท ให้ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยดูในเรื่องเอกสารในการขอรับเงินของเด็กนักเรียน ทั้งนี้ ฝากไว้ว่า ช่วงสถานการณ์ โควิด – 19 อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพ หากมีการประกาศให้เปิดการเรียนการสอนเราต้องมีมาตรการอย่างไร ซึ่งนายกเองเป็นห่วงตรงนี้มาก เพราะนายกได้ให้นโยบายไปแล้วว่าโรงเรียนควรจะทำแผนเพื่อรองรับการศึกษาอย่างไร ผู้บริหารจะได้ขับเคลื่อนเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดฯ มีการพัฒนายกระดับโรงเรียนไปพร้อมๆ กัน
         นอกจากนี้จะมีในเรื่องที่ตน ได้ให้นโยบาย “ Smart Education “อยากให้ผู้บริหารสถานศึกษา ลองทบทวนดูว่าโรงเรียนต้องการพัฒนาหรือปรับระบบการศึกษาเป็นไปในทิศทางใด เช่น ปรับให้เป็น รร.สาธิต อบจ. หรือ เป็น รร.สายอาชีพ หรืออาจจะเป็น หลักสูตรด้านการเกษตรกรรม เพราะบางครั้งก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้เพิ่มเข้าไปในหลักสูตรให้เป็นทางเลือกทางการศึกษา โดยขณะนี้ อบจ.ได้ทำ MOU กับทาง ม.ราชภัฏนครราชสีมา บูรณาการร่วม 58 รร.ในสังกัด อบจ. ด้านการศึกษา ตนพูดเสมอว่าเราจะต้องทำแผนการเรียนการสอนของเด็กแบบไหน เราต้องต่อยอดให้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ฝากผู้บริหารว่าการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้มีการยกระดับการเรียนการสอน ผู้สอนต้องทำความเข้าใจและสื่อสารให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
         นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ. ให้นโยบายเพิ่มเติมว่า ในระหว่างนี้ต้องการให้โรงเรียนมีการปรับเรื่องการเรียนการสอนไปก่อน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำอย่างไรให้ทุกโรงเรียนเรียนระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งผู้เรียนและผู้สอน นั่นคือสถานการณ์ที่ต้องมาร่วมกันหาแนวทางเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน เบื้องต้น ศึกษานิเทศก์ได้ทำแบบประเมินผู้เรียน และประเมินผู้สอน ว่าสิ่งที่เราดำเนินการไปแล้วจะต้องปรับตรงจุดไหน ปัญหาที่พบคืออะไร ต้องปรับแก้ไขตรงไหน เพื่อนำไปปรับใช้ในเทอมต่อๆ ไป เพื่อให้กำหนดแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป