“อบจ.โคราช” ติดตามประเมินผลและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม หรือบริการขั้นพื้นฐานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครราชสีมา
        วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.,พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.,นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ.,นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.อ.เมือง เดินทางให้กำลังใจและมอบบ้านให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าประเมินผลและเยี่ยมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พื้นที่ อบต.หมื่นไวย 1 หลัง, ทต.บ้านโพธิ์ 1 หลัง, อบต.สีมุม, 1 หลัง, อบต.บ้านเกาะ 1 หลัง, ทต.โคกกรวด 1 หลัง และ ทต.ไชยมงคล 1 หลัง รวมเขต อ.เมือง ทั้งสิ้น 6 หลัง โดยมี นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4, น.ส.รัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5 และ น.ส.ธัญญารัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ.อ.เมือง เขต 7 ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล
         นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา ได้กำชับว่า การดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้มีการติดตามประเมินผลช่วงระหว่างวันที่ 25 ส.ค. – 10 ก.ย. 64 จำนวนทั้งสิ้น 204 ราย ใน 32 อำเภอ จะต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นหรือเป็นภาระน้อยที่สุด และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ที่สำคัญโครงการฯ นี้ที่สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจจากหลายภาคส่วน ต้องขอบคุณคณะทำงานประเมินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมแรง ร่วมใจ เสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ ซึ่งบ้านทั้ง 204 หลังจะเป็นบ้านแห่งความรัก ความเอื้ออาทร ทำให้ผู้ที่ได้รับโอกาสพร้อมครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง