วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานมอบวัสดุเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ สำหรับใช้ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ให้กับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง มูลค่า 3,434,940 บาท โดยมี นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ. และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด อบจ. ร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
         นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อในทุกๆ วัน ในขณะเดียวกัน ที่ต้องเฝ้าระหวังไปพร้อมกันก็คือ การระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในเรื่องดังกล่าว อบจ. มีความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุม พร้อมทั้งเฝ้าระวังการระบาดของโรค ทั้งก่อนการระบาด ช่วงระบาด และหลังการระบาด ในส่วนราชการ สถานศึกษาในสังกัด เพื่อลดอัตราการป่วยและความสูญเสียชีวิต ของบุคลากรและนักเรียน ตลอดจนประชาชนที่อยู่รอบข้างส่วนราชการและสถานศึกษานั้น ๆ ตนจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ ที่นำมาใช้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด – 19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อ และเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ สำหรับใช้ป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยวันนี้จึงได้นำมามอบให้กับทางผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนำไปใช้ป้องกัน ควบคุมโรค ให้กับบุคลากร นักเรียน และชุมชนต่อไป