12360 - บก 01โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านขามป้อม