12356 - บก01. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านไก่เส่า