12359 - บก 01.โคงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองขี้เถ้