12362 - บก. 01โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก