12387 - บก.01 ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายทางบ้านบึงรี ม.2