วันที่ 2 กันยายน 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมาและประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ลงพื้นมอบที่อยู่อาศัย ทั้ง 6 พิกัดใน อ.พิมาย ตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ พร้อมกับ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นม., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม. และนางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม
      พิกัดแรก ต.กระชอน อ.พิมาย
โดยมี นายประเสริฐ ลิเมล์ เป็นผู้รับมอบ
พร้อมนาย อานนท์ อาศัยนา รองนายกอบต.กระชอน และผู้นำท้องถิ่น
      พิกัด 2 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย
โดยมี นางจำลอง ชั่งเพชรพะเนาว์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมผู้นำท้องถิ่น
      พิกัด 3 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย
โดยมี นางแตง สุดยอดพะเนาว์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายวรวุฒิ นนพละ นายก อบต.ศรีละกอ, นางศิริกัญญา เจริญกิจ ปลัด อบต.ศรีละกอ และผู้นำท้องถิ่น