12403 - บก.01โครงการสายจากเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เสิงสาง