วันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, หัวหน้าส่วนงานกองสวัสดิการสังคม, กองยุทธศาสตร์ และ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.อ.ห้วยแถลง ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการติดตามประเมินผลและเยี่ยมคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม หรือบริการขั้นพื้นฐานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครราชสีมา ซึ่ง อ.ห้วยแถลง มีผู้ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย จำนวน 8 ราย