วันที่ 4 กันยายน 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา สั่งการให้ สน.ช่าง อบจ. จัดทีมบุคลากรไปปฏิบัติการขุดเจาะบ่อบาดาล และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบน้ำ ให้แก่ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ อำเภอเมืองนครราชสีมา ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เพื่อสนับสนุนจังหวัดนครราชสีมาในการเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่จะจัดทำเป็นศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด-19 (Community Isolation : CI) ของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ทั้งนี้จะเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทำและบริหารศูนย์ขนาด 500 เตียง ต่อไป
“เราจะผ่านวิกฤติโควิด-19ไปด้วยกัน”