วันที่ 6 กันยายน 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ. ประจำ อ.โนนสูง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจาก ทต.ดอนหวาย, ทต.ใหม่, อบต.ธารปรารสารทและอบต ดอนชมพู เดินทางมาให้กำลังใจและมอบบ้านให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าประเมินผลและเยี่ยมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พื้นที่ อำเภอโนนสูง รวมทั้งหมด จำนวน 5 หลัง ดังนี้ ทต.ดอนหวาย 1 หลัง ,ทต.ใหม่ 1หลัง ,อบต.ธารปราสาท 2 หลัง, ,อบต.ดอนชมพู 1 หลัง , โดยมี. นายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูง เป็นผู้ให้ข้อมูล
         นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้กำชับว่า การดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ กลุ่มเป้าหมายที่ได้มีการติดตามประเมินผล ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ส.ค. – 10 ก.ย. 64 จำนวนทั้งสิ้น 204 ราย ใน 32 อำเภอ จะต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นหรือเป็นภาระน้อยที่สุด และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ที่สำคัญโครงการฯ นี้ที่สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจจากหลายภาคส่วน ต้องขอบคุณคณะทำงานประเมินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งบ้านทั้ง 204 หลังจะเป็นบ้านแห่งความรัก ความเอื้ออาทร ทำให้ผู้ที่ได้รับโอกาสพร้อมครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง