“นายกหน่อย” ร่วมมอบที่อยู่อาศัย โครงการปรับสภาพแวดล้อม ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อม พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นม.ทั้ง 4 จุด ได้แก่
#จุดที่1 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน โดยมีนางมุ้ย ศิลปะ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล นายก อบต.โนนค่า, นางสำริด โชสูงเนิน รองนายก อบต.โนนค่า และผู้นำท้องถิ่น
#จุดที่2 ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน โดยมีนางช่วย คีรี เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายธนชาติ ชาประชุม ปลัด อบต.บุ่งขี้เหล็ก และผู้นำท้องถิ่น
#จุดที่3 ต.โคราช อ.สูงเนิน โดยมีนายธวัชชัย สนสูงเนิน เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายวิศววิชญ์ วงษ์ศรีเชียง ปลัดอำเภอสูงเนิน, นางสาวปัญจมี พูนนอก ปลัดอำเภอสูงเนิน และผู้นำท้องถิ่น
#จุดที่4 ต.หนองตะไก้ โดยมีนายสมาน ชำขุนทด เป็นผู้รับมอบ พร้อมนางสายพิณ เอี่ยมอุไร ปลัด อบต. หนองตะไก้ และผู้นำท้องถิ่น