ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านดอนเปล้า-บ้านม่วง - 12801