“ดร.ยลดา” ส่งมอบ ชุดตรวจ Rapid Antigen Test 3 หมื่นชุด งบประมาณกว่า 8 ล้านบาท ด้าน สาธารณสุขจังหวัด เตรียมจัดสรรตรวจหาเชื้อโควิด – 19 เชิงรุกให้ชาวโคราช
วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ทำพิธีส่งมอบ ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ให้กับ นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา จำนวน 30,000 ชุด ด้วยงบประมาณ 8,025,000 บาท ในการจัดซื้อสำหรับใช้เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย ผอ.กองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จาก อบจ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และสื่อมวลชน ร่วมในพิธีส่งมอบ
         นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า หลังจากที่มีมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ อบจ.นครราชสีมา เป็นผู้ร่วมดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ ได้แก่ ชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 Rapid Antigen Test เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ด้วยรูปแบบการตรวจคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยง ที่สำคัญ อบจ. ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้สนับสนุนวัสดุที่ใช้ในการป้องกันโควิด – 19 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายภารกิจให้ อบจ. รับผิดชอบ โดยการจัดซื้อจัดหาชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อ “COVID-19 Rapid Antigen test” จำนวน 30,000 ชุด งบประมาณ 8,025,000 บาท เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
         ด้าน นพ.นรินทร์รัชต์ฯ นพ.สสจ.นครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ของโควิด – 19 ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างกระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทยอย่างรวดเร็วและเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ จ.นครราชสีมา ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวันและยังอยู่ในเกณฑ์หลักร้อย รวมถึงคลัสเตอร์ใหม่ที่ต้องเฝ้าระวังและต้องตรวจหาเชื้ออย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมมือเพื่อร่วมดำเนินการกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และ ศบค.จ.นครราชสีมา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ซึ่งทุกหน่วยงานก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ก็เช่นกัน สสจ.ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.นครราชสีมาด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ขอขอบคุณ อบจ. ที่ได้ให้การสนับสนุนในการป้องกัน การควบคุม การแพร่เชื้อ และการระงับการระบาดของโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน