วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ. ลงพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว พร้อมด้วยนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อำเภอวังน้ำเขียว และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานอำเภอวังน้ำเขียว เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2564 เขตอำเภอวังน้ำเขียวจำนวน 3 หลัง โดยมีนายเสกสรร จันวงษา ปลัดอาวุโสอำเภอวังน้ำเขียว ,นายสมบูรณ์ จิตต์พิมาย สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว ,นายสมบูรณ์ สิงกิ่ง นายก อบต.ไทยสามัคคี ,น.ส.จิราพร นาดี ผอ.รพ.สต.ไทยสามัคคี ,นายภรัณยู ปนพรมราช ผอ.รพ.สต.โนนสาวเอ้ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เจ้าหน้าที่ อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ให้การต้อนรับ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทคูโบต้าอนันตภัณฑ์ ร่วมมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ผู้ได้รับการปรับสภาพบ้านอีกด้วย
        โครงการนี้เป็นการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม หรือบริการขั้นพื้นฐานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อเสริมสร้างกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นหรือเป็นภาระน้อยที่สุด และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข