12911 - บก.01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงสิ้นสุดถนนคอนกรีตเก่า ม.3 หนองตะไก้