วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ อ.คง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นม., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม. พร้อมด้วย นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อ.คง, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นายเตชิด กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์ฯ และหัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.อ.คง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
        จากนั้น คณะผู้บริหาร อบจ.นม. ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการติดตามประเมินผลและเยี่ยมคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม หรือบริการขั้นพื้นฐานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครราชสีมา ซึ่ง อ.คง มีผู้ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย จำนวน 8 ราย