วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ อำเภอหนองบุญมาก นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยม พร้อมส่งมอบที่พักอาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ใน 4 กลุ่มเป้าหมายสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
       โดยมี นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอหนองบุญมาก, นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.เขต 9 นครราชสีมา, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก, พ.ต.อ.ธนภัทร เพชรอรุณ ผกก.สภ.หนองบุญมาก, นางสาวอาภรณ์ ชื่นชู ปลัดอำเภอ, นายกิติ เอ้กระโทก สสอ.หนองบุญมาก และนางนันท์นภัส แนมขุนทด หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ทั้ง 4 จุด อำเภอหนองบุญมาก ได้แก่
#จุดที่1 เทศบาลตำบลแหลมทอง โดยมี นางช้อย ศิริยงพะเนา เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายจิระเดช ธาดากาญจน์กิจ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมทอง และผู้นำท้องถิ่น
#จุดที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี โดยมี นายธรรม การรัมย์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายเอนก ค่อมกระโทก นายก อบต.สารภี, นายสุพิน ตึกกระโทก กำนัน ต.สารภี และผู้นำท้องถิ่น
#จุดที่3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยมี นางเต็ม เปลกระโทก เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายสันติพงษ์ เบามะเริง ปลัด อบต.บ้านใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ และผู้นำท้องถิ่น
#จุดที่4 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยมี นางโฉม เขียน โคกกรวด เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต และผู้นำท้องถิ่น