วันที่ 14 กันยายน 2564  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ 3 จุด เขตอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและส่งมอบที่พักอาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ใน 4 กลุ่มเป้าหมายสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
      โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.โชคชัย, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.หนองบุญมาก, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, และนางนันท์นภัส แนมขุนทด หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมลงพื้นที่ได้แก่
#จุดที่1 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยมีนายเนตร ปลอดกระโทก ผู้สูงอายุและพิการทางการเห็น เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายนำ ปลอดกระโทก นายก อบต.ละลมใหม่พัฒนา, นายสนธยา ภักดีกิจ ปลัด อบต.ละลมใหม่พัฒนา และผู้นำท้องถิ่น
#จุดที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยมีนายสำรอง ปลอดกระโทก ผู้สูงอายุและพิการทางการเห็น เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายนำ ปลอดกระโทก นายก อบต.ละลมใหม่พัฒนา, นายสนธยา ภักดีกิจ ปลัด อบต.ละลมใหม่พัฒนา และผู้นำท้องถิ่น
#จุดที่3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุ่ง โดยมีนางสำเนียง จับไปครบุรี เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายมานิตย์ นิจกระโทก นายก อบต.ท่าจะหลุง, นายเมธา บุตรพาชี กำนัน ต.ท่าจะหลุง และผู้นำท้องถิ่น
🙏ขอขอบคุณ คูโบต้า ที่ร่วมสนับสนุน