12495 - ประกาศประกวดราคาจ้าง-โครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนสองครพิทยาคม