เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา13.00 น. ที่ ห้องประชุมสุรนารี เอ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)นครราชสีมา จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 มีระเบียบวาระการประชุม 7 วาระ โดยฝ่ายสภาประกอบด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมรองประธานสภา 2 คน เลขานุการสภา 1 คน ด้านฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย#นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ. 4 คน และสมาชิกสภา อบจ.ฯ 48 คน นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมภายใต้มาตรการการตรวจคัดกรองของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เริ่มการประชุมในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีทั้งสิ้น 8 เรื่องเกี่ยวกับการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน, ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไข,เพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง) ระเบียบวาระการประชุมที่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และ ระเบียบวาระที่ 3 ฝ่ายบริหารเสนอญัตติ อบจ.นครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่สอง,วาระที่สาม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบผ่านร่างญัตติฯ ดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์
          ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย อบจ.มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่งบลงทุน การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ทั้งนี้ อบจ.นครราชสีมา มีความจำเป็นขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แต่เนื่องด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้และมีความจำเป็นต้องจ่าย เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 101 รายการ เป็นเงิน 71,159,350 บาท และ โอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 191 รายการ เป็นเงิน 71,159,350 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอด้วยมติเห็นชอบ 43 เสียง ไม่เห็นชอบ(ไม่มี) งดออกเสียง 3 เสียง
          ด้าน นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวในช่วงท้ายก่อนปิดการประชุมสภาฯ ว่าการปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน เป็นเป้าหมายหลักที่ทั้งฝ่ายสภา ฝ่ายบริหาร และส่วนราชการในสังกัดต้องร่วมมือกัน นายกพร้อมที่จะ ดำเนินการแก้ไขปัญหาในทุกๆ ด้าน เราเห็นความตั้งใจของ สจ. ทั้ง 48 เขต ที่ตั้งใจทำเพื่อพี่น้องประชาชน เราต้องช่วยกันพัฒนาโคราช เพื่อให้โคราช ดำเนินไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปพร้อมๆกัน ทั้ง 32 อำเภอ ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน น้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง หรือความเป็นอยู่ รวมถึงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน หลังจากนี้สภาพถนนอาจจะเกิดการชำรุดเสียหาย ถนน อบจผ.ทั้ง 199 สายทาง เราได้หารือกันในฝ่ายบริหาร ที่จะหาทางแก้ไข ให้อยู่ในสภาพดี ก็ต้องมาบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณเพื่อที่จะแก้ไขให้ทุกสายทางอยู่ในสภาพที่ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกสบาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องร่วมกับสามพี่น้องท้องถิ่นทั้งเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เราเองต้องลงไปตรวจสอบพื้นที่ เพื่อให้เห็นถึงความเดือดร้อนที่แท้จริง วันนี้ได้เห็นทุกคนร่วมมือกันเพื่อที่อยากเห็นโคราชเกิดความเปลี่ยนแปลง และตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง