วันที่ 21 กันยายน 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ”จัดการขยะของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จาก 14 อำเภอ จำนวน 176 แห่ง โดยมีนายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นครราชสีมา กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา, นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1, นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2, นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว, ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อบจ. ทั้ง 6 แห่ง ในเขตพื้นที่ อำเภอสีคิ้ว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย
           ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการ ณ จุดรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนบริเวณลานศูนย์กำจัดขยะรวมเทศบาลเมืองสีคิ้ว ซึ่งรับขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอปากช่อง อำเภอด่านขุนทดและอำเภอเทพารักษ์ พร้อมกันนี้ นายก”หน่อย” ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากกองสาธาณสุข เข้าร่วมทำการคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
           โดยในวันที่ 22 กันยายน 2564 ดำเนินการ ณ จุดรวบรวมบริเวณลานศูนย์กำจัดขยะรวมเทศบาลตำบลสูงเนิน รับขนส่งของเสียอันตรายจากพื้นที่อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโนนไทย และอำเภอปักธงชัย
           วันที่ 23 กันยายน 2564 ดำเนินการ ณ จุดรวบรวมบริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย รับขนส่งของเสียอันตรายจากพื้นที่อำเภอโชคชัย อำเภอเสิงสาง อำเภอหนองบุญมาก และอำเภอครบุรี
การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบาย” จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายจากชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้ามารับของเสียอันตรายไปทำลาย ณ สถานที่จำกัดของบริษัท สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อื่น ที่ยังไม่มีรายชื่อนอกเหนือจาก 14 อำเภอนี้ จะดำเนินการเก็บขนครั้งที่ 2 โดยจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
#จังหวัดนครราชสีมาขอสงวนสิทธิ์ไม่รับของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ามเขตอำเภอที่กำหนดไว้เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาที่กำหนดไว้