3 - บก.01-ถนนอบจ.นม.19101-บ้านหนองกระโดน-บ้านม่วง-อ.ข