4 - ใบ-บก.01โครงการถนน-อบจ.นม.22303-บ้านซับตะคร้อ-บ