วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นำคณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด อบจ. ให้การต้อนรับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี, นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ และ นายชรินทร์ ทองสุข รวมถึง นางพุทธพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมามอบนโยบายในการร่วมบูรณาการระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและ อบจ.นครราชสีมา ที่จะร่วมกันพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้มีความเจริญก้าวหน้า อันเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา
      ด้าน นางยลดาฯ นายก อบจ. กล่าวว่า อบจ.นครราชสีมา พร้อมรับนโยบายของจังหวัด เพื่อหวังให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกๆ ด้าน ในส่วนของนโยบายของตนเองนั้น ตามที่ได้แถลงต่อสภา อบจ. เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64 นอกจากจะเป็นนโยบายโครงการตามแนวทางพระราชดำริแล้ว อบจ.ยังให้ความสำคัญและเน้นย้ำในการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต, นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ, นโยบายด้านการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “โคราชโฉมใหม่ คนคุณภาพ ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า เมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” และพันธกิจ “สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช”