วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ ห้องประชุมสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการนวดตอกเส้นแบบภูมิปัญญาล้านนา เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ในชาชนท้องถิ่น โดยมี นายสุรเดช สังข์สุข ปลัดอำเภอเมือง, สมาชิกสภา อบจ.อ.เมือง เขต2 เขต4 เขต5 เขต7 เขต 8, นายนิกร โสมกลาง คณะปรึกษานายก อบจ., ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา, ผอ.สำนักการช่าง ร่วมเป็นเกียรติ และ นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ยกระดับทักษะฝีมือเรื่องการ “ตอกเส้น” ส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว
      นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ตนได้วางนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะด้านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชน พัฒนาวิสาหกิจในชุมชน แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนนำมาใช้ในการสร้างศักยภาพด้านการสร้างอาชีพให้เข้มแข็งได้ จึงสั่งการให้กองสวัสดิการสังคม หาแนวทางดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสเพิ่มทักษะและมีอาชีพใหม่ๆ สร้างรายได้เสริม หรืออาจจะเป็นรายได้หลักให้กับครอบครัว ซึ่งตนเล็งเห็นว่า การนวด “ตอกเส้น” เป็นภูมิปัญญาล้านนาที่น่าสนใจ ที่ จ.นครราชสีมา ควรจะนำมาใช้ นำมาสร้างอาชีพ เสริมจากศาสตร์แห่งการนวดอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วไปในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
      “การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 7 รุ่น อบรมรุ่นละ 8 วัน โดยมี นางทรัพย์ลดา วงษายะ และ นางสุมาลี เรือนแก้ว เป็นวิทยากรตลอดการอบรม ทั้งนี้รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2564 ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน เป็นประชาชนในเขต อ.เมือง และ อำเภอใกล้เคียง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจากการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งที่มาสมัครด้วยตนเอง”