วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบเก้าอี้พลาสติก ให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา 9 โรงเรียน พร้อมด้วย   นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นครราชสีมา ,พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม, นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผอ.สำนักการศึกษาฯ และนางจารุวรรณ เยื่อสูงเนิน รก.ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รับมอบเก้าอี้พลาสติก
      การจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ทั้งให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ของโรงเรียน จำนวน 9 โรงเรียนๆ ละ 300 ตัว รวมจำนวน 2,700 ตัว งบประมาณ 378,000 บาท