วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม สดถ.ย.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (สสจ.นม.) ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา หารือร่วม นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นม. เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัด, นายอารมณ์ ทางตะคุ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ อบจ., นพ.สันติ ทวยมีฤทธิ์ รองนพ.สสจ.นม. และ นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข อบจ. เข้าหารือแนวทางเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
      นางยลดาฯ นายก อบจ.กล่าวว่า ในการหารือร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นในการหาแนวทางดำเนินการเรื่องการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. เพื่อมาอยู่ในสังกัด อบจ. ที่ต้องมีการหารือเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนการที่ รพ.สต.จะโอนมาสังกัด อบจ.หรือ เราต้องมาทำการสำรวจและต้องย้อนกลับมาถึงความพร้อมของ อบจ. ด้วยว่ามีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนมากน้อยเพียงใด แต่จากการที่ได้มีการพูดคุยกันเบื้องต้น ขณะนี้ ถือว่า อบจ.นครราชสีมา มีความพร้อมในการดูแล รพ.สต. ซึ่งหากที่ไหนพร้อมที่จะถ่ายโอนมา อบจ.ยินดี ทั้งนี้ทั้งนั้น หากจะรับพร้อมกันทั้งหมดครั้งเดียวอาจจะยังไม่สามารถกระทำได้ คงจะต้องเป็นการนำร่อง อาทิ อำเภอละ 1 รพ.สต. ก็จะมีทั้งหมด 32 รพ.สต. ในเบื้องต้น เพราะสิ่งสำคัญหากถ่ายโอนมาแล้วเจ้าหน้าที่หรือคนทำงานจะต้องอยู่กับ อบจ.อย่างมีความสุขด้วย
      นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. กล่าวว่า ปัจจุบัน รพ.สต. ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีจำนวน 348 แห่ง โดย อบจ. เรามีกองสาธารณสุข ที่มีภารกิจงานด้านการสาธารณสุขในรูปแบบสนับสนุนงานสาธารณสุขของจังหวัด แต่ยังไม่มีโอกาสทำงานด้านนี้โดยตรงกับทาง รพ.สต. จึงจำเป็นต้องขอหารือแนวทางกับทาง สสจ.นม. ว่าหาก อบจ.รับโอน รพ.สต. เข้ามาอยู่ในสังกัดฯ อาจจะเป็นการนำร่องหรือเป็นโมเดล เนื่องจาก จ.นครรราชสีมา มี รพ.สต. จำนวนมากตรงนี้จะเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรงบประมาณในด้านการบริหารงาน ฉะนั้น เมื่อโอนมาอยู่ อบจ. รพ.สต.จะต้องดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด
      ด้าน นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ฝ่ายสภาฯ ยินดีและพร้อมที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงหากการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ตนและ สมาชิกสภาทั้ง 48 เขต ยินดีที่จะสนับสนุนภารกิจของฝ่ายบริหาร แต่การที่จะรับถ่ายโอนมานั้นก็ต้องมีหลักเกณฑ์สำหรับ รพ.สต.ที่จะถ่ายโอนมาด้วย หากจะต้องหลักเกณฑ์เพื่อเป็นการนำร่องอำเภอละ 1 แห่ง ก็ต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งจะเหลือปฏิบัติจริงกี่แห่ง เพราะฝ่ายบริหารจะต้องนำหลักเกณฑ์นี้เสนอต่อสภาเพื่อแจ้งให้สภาทราบว่า อบจ.จะรับถ่ายโอน รพ.สต. ก่อนในลำดับแรก จากนั้นเมื่อสภาฯ รับทราบ ฝ่ายบริหารจึงจะดำเนินการต่อในเรื่องของการรับหลักเกณฑ์การถ่ายโอนที่เน้นความสมัครใจของ รพ.สต. ในการขอรับการถ่ายโอนมาอยู่กับ อบจ. ซึ่งจะมีจำนวนกี่แห่งนั้น จะมีการแจ้งต่อสภาอีกครั้งหนึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการรับการถ่ายโอนได้จริงในปีงบประมาณ 2566
ในช่วงท้ายของการหารือ นพ.นรินทร์รัชต์ ฯ นพ.สสจ.นม. กล่าวว่า ช่วงแรกอาจต้องมีการพูดคุยโดยการเชิญตัวแทนทั้งจาก สาธารณสุข และจาก รพ.สต. มาหารือแนวทางร่วมกัน เพราะหากโอนไปแล้วต้องดีกว่า ดีกว่าในที่นี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการให้บริการประชาชน การศึกษาข้อมูลก็สำคัญต้องไตร่ตรองว่ามีข้อดีอย่างไร ซึ่งก่อนหน้านี้ในบางจังหวัดมีการถ่ายโอนมาสังกัด อปท.แต่ก็ขอย้ายกลับมาสังกัดสาธารณสุขเหมือนเดิม เราไม่ต้องเห็นให้ จ.นครราชสีมา เป็นแบบนั้น อยากเห็นการทำงานของ อบจ. และ รพ.สต. เป็นรูปธรรมเพื่อให้การดำเนินงานก้าวไปด้วยความมั่นคง ในส่วนของสาธารณสุข ยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนด้านวิชาการในทุกรูปแบบ