วานนี้ (28ต.ค.64) เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุม สถานีรถไฟนครราชสีมา  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประชุมหารือร่วม  นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง “ท่าเรือบก นครราชสีมา” เพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เสมือนท่าเรือรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบตู้สิ้นค้าและมีการเชื่อมโยงระบบการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป โดยมีการขนส่งทางรางเป็นหลัก ซึ่งจะเชื่อมต่อกับโครงสร้างรถไฟทางคู่ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการก่อสร้างทั่วประเทศ
      โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นม., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ที่ปรึกษานายก, นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายสุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าหารือร่วมกันเพื่อวางแนวทางให้เป็นไปได้
      ในส่วนของ อบจ. ได้วางนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายด้านการพัฒนาเมืองที่เน้นให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งการค้าการลงทุนที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าที่สำคัญในภูมิภาค แต่ทั้งนี้ทั้งนี้เราต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการและนักลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาในทุกรูปแบบ เพื่อให้ จ.นครราชสีมาเป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า เมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ฉะนั้นในการสร้าง “ท่าเรือบก” ตนเล็งเห็นว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งหากโครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จะทำให้ จ.นครราชสีมา กลายเป็นจุดเชื่อมโยงของภาคอีสานต่อไป